‘Shamar Johnson LMU men’s basketball at Colorado State Dec. 19, 2016 Moby Arena’

Shamar Johnson LMU men’s basketball at Colorado State Dec. 19, 2016 Moby Arena